Kancelaria i świadczone usługi

Skuteczny prawnik od rozwodów Warszawa

Kancelaria Adwokacka

Marcin Mikołaj Cieśliński

Kancelaria Adwokacka dra Marcina Mikołaja Cieślińskiego powstała w 2001 r. w początkowym okresie świadcząc usługi prawnicze w bardzo szerokim zakresie. Stopniowo, w związku ze zmieniającymi się realiami na rynku usług prawniczych, w dobie specjalizacji wśród prawników, zakres działalności Kancelarii ulegał stopniowemu zawężeniu. Zarówno własne przekonanie o potrzebie koncentracji na wybranej dziedzinie prawa, jak i obserwacja rynku, wskazuje iż koniecznym stało się tworzenie podmiotów o charakterze eksperckim, co ma zapewnić Klientom maksymalnie profesjonalną pomoc i nie narażać zleceniodawcy na uczenie się przez prawnika na jego sprawie. Takie podejście wynika również z zasad etyki europejskich adwokatów, które zakazują prawnikowi podejmowania się sprawy, do której nie ma on wystarczających kwalifikacji.

Kancelaria Adwokacka dra Marcina Mikołaja Cieślińskiego świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

np. rozwód, separacja, podziały majątku, rozliczenia konkubinatu, alimenty, sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi, itp.

Prawo cywilne

np. rozliczenia majątkowe, ochrona dóbr osobistych, spadki

Prawo karne

tylko w wybranych sprawach, w których wspomagamy nasze Klientki i Klientów w ramach kompleksowego wsparcia udzielanego w sprawach rodzinnych

Prawo rodzinne

Wiodącą dziedziną, w której specjalizuje się Kancelaria jest prawo rodzinne. Trzonem Kancelarii są: dr adwokat Marcin Mikołaj Cieśliński – właściciel Kancelarii oraz radca prawny Alicja Sosińska.

Kancelaria współpracuje z wieloma prawnikami, którzy stosownie do potrzeb Klientów umożliwiają profesjonalne wykonanie zlecenia (przykładowo, gdy w sprawach rozliczeń majątkowych pomiędzy partnerami lub małżonkami pojawiają się złożone zagadnienia administracyjne lub podatkowe albo z zakresu prawa gospodarczego, korzystamy ze wsparcia prawników lub doradców podatkowych na stałe z nami współpracującymi. Jesteśmy tak zwaną kancelarią butikową.

Mamy wiodącą specjalność (prawo rodzinne) , a ponadto nasi Klienci mają bezpośredni kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę. Nie zatrudniamy osób, które nie są związane tajemnicą adwokacką lub radcowską, co oznacza że sprawami Klientów nie zajmują się studenci prawa, lecz wyłącznie profesjonalni pełnomocnicy oraz aplikanci adwokaccy lub radcowscy, którzy z mocy prawa zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej a nadto posiadają odpowiednie kompetencje.

Adwokat dr Marcin Cieśliński

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Już w okresie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczyłem sobie cel w postaci stworzenia własnej kancelarii sądowej. Ukończyłem również Szkołę Prawa Angielskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. W okresie studiów pracowałem w renomowanej kancelarii prawniczej (brytyjska kancelaria Nabarro Nathanson), zaś w czasie aplikacji adwokackiej pracowałem w kancelarii „Pociej &Dubois”, równocześnie publikując pierwsze teksty w prasie prawniczej. Praca w korporacjach prawniczych wiele mnie nauczyła w zakresie organizacji pracy, stosunku do Klientów oraz do sądów i instytucji państwowych. Zawsze jednak pociągało mnie prawo sądowe, co zresztą ściśle wiązało się z pracą naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbyłem pod patronatem adwokat Zofii Sierpińskiej- Dubois oraz Jolanty Wolff (praktyka w zakresie prawa karnego). W czasie aplikacji współpracowałem także z kancelarią adwokacką Barbary Adynowskiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.

Od 1996 roku jestem wykładowcą akademickim. W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”. Praca ta została opublikowana przez wydawnictwo LexisNexis (II wydanie książki opublikowane w 2014 r). Promotorem pracy był prof. dr hab Tadeusz Ereciński (Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego) – mój Mistrz i wielki autorytet w środowisku prawniczym.

W 2001 roku założyłem własną kancelarię. Równocześnie prowadziłem działalność w formie spółki adwokackiej z adw. Jolantą Wolff a następnie z adw. Dominiką Gładki.

Zdobyte wszechstronne doświadczenie prawnicze pozwoliło mi na wyspecjalizowanie się w prawie rodzinnym. Co istotne, zainteresowania zawodowe łączę z badaniami naukowymi poświęconymi postępowaniu cywilnemu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Wyrazem tego jest prowadzenie badań nad instytucją wysłuchania dzieci od ponad 10 lat na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach badań aktowych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Opublikowałem na ten temat kilka artykułów oraz Raport dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który był wykorzystywany w praca Sejmu RP.

Należy dodać, że w swojej karierze zawodowej prowadziłem przez wiele lat szkolenia dla adwokatów, aplikantów adwokackich a także innych grup zawodowych. Pełniłem funkcję sędziego – w sądzie dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2009-2011 byłem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Jestem autorem licznych publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz współautorem komentarza do Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jako ekspert z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa rodzinnego byłem zapraszany na szkolenia sędziów organizowane przez Stowarzyszenie Iustitia. Jestem zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych w charakterze eksperta.

W swojej praktyce zdarzało mi się występować przed sądami obcymi w charakterze pełnomocnika. Reprezentowałem stronę przed sądem szwajcarskim. Uzyskałem licencję na występowanie jako adwokat przed sądem węgierskim i tamże stawałem. Występowałem przed sądem londyńskim jako specjalista z zakresu polskiego prawa rodzinnego.

Jestem mediatorem przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – wyznaję zasadę, iż należy towarzyszyć Klientom w mediacji. Postępowanie mediacyjne wymaga bowiem wsparcia prawniczego, zaś wiedza o prowadzeniu mediacji jest aktualnie bardzo przydatna przy niesieniu pomocy właśnie w sprawach rodzinnych.

Znam biegle język angielski. Posługuję się ponadto językiem hiszpańskim, portugalski oraz niemieckim.

Znany adwokat od rozwodu Warszawa

Radca Prawny Alicja Sosińska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyłam w 2015 roku z wyróżnieniem. Uzyskałam również stypendium Rektora dla studentów z najwyższymi wynikami w nauce. Podczas studiów byłam wolontariuszką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie cywilnym i prawie handlowym.

Odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, po ukończeniu której złożyłam egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uzyskałam certyfikat mediatora w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jestem członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego oraz Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wychodzę z założenia, że jeśli współpraca z prawnikiem ma być satysfakcjonująca, to niezbędna jest wąska specjalizacja. Z tego powodu w codziennej praktyce zawodowej koncentruję się na sprawach, które dotyczą zagadnień z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, władza rodzicielska, podział majątku), prawa cywilnego (naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) oraz prawa spadkowego (nabycie spadku, zachowek, dział spadku), reprezentując Klientów w sądzie i przed innymi organami państwowymi.

Uwzględniając specyfikę danej sprawy, poszukuję takich rozwiązań, które w optymalny sposób zabezpieczać będą interesy Klientów. Jako prawnik, mam bowiem świadomość, że spory prawne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, wymagają od pełnomocnika nie tylko profesjonalnego wsparcia merytorycznego, ale także zaangażowania, wyczucia i empatii.

Posługuję się językiem angielskim.